Välkommen till Årsmöte 2019

 
Tid: Torsdagen den 16 maj 2019 kl.18.30 – 21.00
Plats: Fabrikens restaurang

Dagordning Årsmöte
1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2.  Fastställande av röstlängd för mötet.
3.  Val av protokolljusterare och rösträknare.
4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.  Fastställande av dagordning.
6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
     b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
7.  Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9.  Fastställande av medlemsavgifter. Styrelsen föreslår bibehållen årsavgift om 800 kronor.
10.Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
11.Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
12.Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
13.Val av revisorer.
14. Val av valberedning
15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid – 10 dagar före mötet inkomna motioner.
16. Övriga frågor
   
Efter årsmötet har vi andra aktiviteter och avslutar mötet med middag.
Måns har lovat en festbuffé som t o m slår föregående årsmötes otroligt goda mat!!
 
Anmäl dig genom att svara till Christer Jönsson, christer.p.h.jonsson@gmail.com eller på telefon/sms 070 378 94 34
Vi behöver ditt svar snarast om du ännu inte anmält dig.
        
Välkommen
 
Styrelsen