årsmöte digitalt 4 maj kl. 18.30

DAGORDNING:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter för 2021 och 2022.
10.Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret 2021.
11.Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
12.Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år.
13.Val av revisorer för en tid av 2 år.
14. Val av valberedning
15. Motioner/inkomna skrivelser
16. Övriga frågor.
17. Avslutning

Välkommen med din anmälan till info@sparreholmsforetagarna.nu !