2021

Nu har vi haft årets sista medlemsmöte och denna gång fick vi möjligheten att träffas fysiskt. Så himla trevligt!
Du kan läsa mer om innehållet under "protokoll/anteckningar".

Nu önskar vi i styrelsen ett God Jul och ett Gott Nytt År så ses vi nästa år!

Grattis säger vi till Sparreholms Utbildning AB med motiveringen:

”Sparreholms Utbildning AB har genom idogt arbete skapat sig en god och stabil ekonomisk grund.
Genom detta har man kunnat investera köp av skolbyggnad och moderna hjälpmedel för att kunna erbjuda alla elever en god undervisning och lärandemiljö”

DAGORDNING:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter för 2021 och 2022.
10.Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret 2021.
11.Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
12.Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år.
13.Val av revisorer för en tid av 2 år.
14. Val av valberedning
15. Motioner/inkomna skrivelser
16. Övriga frågor.
17. Avslutning

Välkommen med din anmälan till info@sparreholmsforetagarna.nu !

Kontakta oss gärna på: info@sparreholmsforetagarna.nu

Möten